unable to view email? click here  
 

  
 
 
 

Nieuwsbrief Augustus 2007

 
Thema: Wat zou jij kunnen doen?
 
Op 11 februari hebben we een ‘Kasulu-dag’ georganiseerd in Oranjewoud. Allen die aanwezig konden zijn hartelijk bedankt voor uw komst, door uw aanwezigheid is deze dag een heel geslaagde dag geworden. Het was een kleurrijke dag met een videovertoning, het reisverslag van Joyra en Marilyn, de nieuwste informatie over de gesponsorde kinderen, de algehele vooruitgang en de toekomstplannen van stichting Kasulu. Ook zijn de aanwezigen gevraagd mee te denken aan wat men in eigen omgeving zou kunnen ondernemen om stichting Kasulu en haar activiteiten meer onder de aandacht te brengen zodat meer sponsors en donateurs geworven kunnen worden. De presentaties werden afgewisseld met Tanzaniaanse hapjes en afgesloten met een maaltijd.
Update onderwijsproject samenwerking stichting Kasulu en PABO-Groningen
 
Inmiddels hebben tien PABO-studenten hun ‘ontwikkeltaak’ in het kader van hun opleiding voor stichting Kasulu afgerond. Zij hebben meerdere lessen ontwikkeld en ook zijn een aantal scholen in Hoogezand-Sappemeer bezocht met hun door henzelf ontwikkelde lessen ter bewustwording van Nederlandse schoolkinderen van het leven van een schoolkind in Tanzania. Ook het komende schooljaar zal de samenwerking met de PABO in Groningen worden gecontinueerd.
Indien u iemand weet die belangstelling heeft voor een (aantal) les(sen), laat het ons weten.
 
Bezoek Toos en Katinka (bestuursleden) aan Stichting
Kasulu Tanzania – Nieuws uit het veld
Toos en Katinka waren daar om familie en vrienden te bezoeken, omdat zij beiden in het verleden in Tanzania hebben gewoond. Tijdens hun reis hebben zij Stichting Kasulu Tanzania bezocht. Zij hadden gesprekken met Father John en de andere contactpersonen van de stichting omtrent onderwijs, gezondheidszorg en (financiële) verslaglegging. Het bestuur in Tanzania is namelijk uitgebreid van 1 naar 4 personen (2 enthousiaste nonnen en 1 gedreven onderwijzer zijn Father John komen
versterken).
Ook waren Toos en Katinka in de gelegenheid een bijeenkomst van de vrijwilligers van stichting Kasulu bij te wonen tbv communicatie en netwerken. De vrijwilligers vormen het kloppende hart van de
stichting in Tanzania: Ze komen uit verschillende (ver afgelegen) dorpen uit het Kasulu district. De vrijwilligers zijn naar de bijeenkomst in Kasulu gekomen, zonder te
weten of zij hun reiskosten vergoed zouden krijgen. Sommigen kwamen zelfs met genoeg geld alleen voor de heen reis! Groot was hun verrassing toen bleek dat het door Father John aangevraagde budget voor deze dag door het bestuur in Nederland was goedgekeurd.
Veel van onze vrijwilligers hebben het net zo krap als de families van de kinderen die door stichting Kasulu ondersteund en gesponsord worden. Groot was ook de verrassing en blijdschap van Toos en Katinka om te zien
en ervaren hoe gemotiveerd deze vrijwilligers zijn.
Inmiddels is het Kinderen voor kinderen project van start gegaan met een eerste pilot. Groepen kinderen reizen onder begeleiding van een vertegenwoordiger van stichting Kasulu in hun eigen dorp van huis naar huis met een formulier waarop ouders hun naam kunnen invullen en contant betalen of beloven een bijdrage te geven op een bepaald moment. Het op deze manier ingezamelde geld ondersteunt een kind dat niet naar school gaat of een
kind dat problemen heeft om schoolmateriaal aan te schaffen, zoals schriften, pennen, potloden en een nieuw schooluniform en geeft tegelijkertijd een kans aan kinderen en hun ouders om zich bewust te zijn dat je zelf ook je situatie kunt veranderen en niet alleen maar
afhankelijk van hulp van buitenaf bent.
Uw bijdrage voor onkosten gemaakt voor het kinderen voor kinderen project (reiskosten, copieren van formulieren, papier, etc.) van de vertegenwoordigers van stichting Kasulu in Tanzania heten we van harte welkom op ons rekeningnummer 55.61.76.960. Wilt u dan bij uw gift vermelden dat het gaat om het project ‘Kinderen voor kinderen’.
 
Ook zijn er door stichting Kasulu Tanzania 3 meisjes aangemeld die in aanmerking komen voor een beroepsopleiding gefinancierd door het studiefinancieringfonds van stichting Kasulu. Zij zullen binnenkort gaan beginnen met een bij ons in Nederland vergelijkbare apothekersassistentopleiding.
 
Baptisten jongeren Hoogezand
Een aantal bestuursleden heeft een workshop gegeven bij de 20+ groep van de baptisten gemeente te Hoogezand. De workshop had als thema: Hoe kunnen kinderen in Tanzania worden geholpen en wat zou je zelf kunnen doen? Het was een enthousiaste groep en de groep had veel constructieve ideeën. Een van de ideeën is inmiddels al uitgevoerd: een collecte t.b.v. stichting Kasulu tijdens een te houden jeugddienst. Een tweede dienst zal binnenkort worden gehouden, tijdens deze dienst zal stichting Kasulu een korte presentatie houden en een informatiestand na de dienst bemannen. 
Andere door de jongeren gesuggereerde ideeën waren het organiseren van een sponsorloop of verkoop van artikelen (tweedehands/bazaar). 
Een idee waar we als bestuur mogelijk verder mee willen is de idee van ondersteunen van ‘zorgmoeders’ (moeders die bijv. ‘andermans’ kinderen in huis hebben opgenomen) opdat deze gezinnen weer kinderen kunnen ondersteunen naar school te gaan.
 
Vooruitblik
In verband met de stijgende inflatie in Tanzania ziet de stichting zich helaas genoodzaakt de maandelijkse bijdrage voor de gesponsorde kinderen te verhogen om de schoolkosten en kosten voor levensonderhoud te kunnen blijven dekken. Per 1 januari 2008 zal de bijdrage voor een lagere schoolkind daarom worden verhoogd naar €20,- per maand en voor een kind op de middelbare school naar € 25,- per maand. Bedankt voor uw begrip.
 
 
Met vriendelijke groet
Stichting Kasulu.
 

 

 
 
BUILDING THE FOUNDATION FOR A SECURE FUTURE
Stichting Kasulu KvK: 02086436. Rekeningnummer: 55.61.76.960
De stichting is officieel opgericht door middel van een notariele akte en als een goed-doel-instelling aangemerkt door de belastingdienst.
 
 
 
  unsubscribe